KPI – Chỉ số đo lường hiệu quả công việc

KPI – Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là một loại công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định hướng, giúp các nhà quản trị dễ dàng đánh giá hoạt động của các cả nhân, tổ chức cho doanh nghiệp.

.

Ở VFT, từng chức danh, từng cá nhân đều có bản mô tả công việc (JD) và kế hoạch làm việc hàng tháng. Mục đích của việc sử dụng chỉ số KPI trong đánh giá thực hiện công việc là đảm bảo cho công nhân viên thực hiện đúng những trách nhiệm trong bản JD cuả mình, điều này góp phần cho người làm việc hiểu rằng việc đánh giá khả năng và kết quả là minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả. Từ đó người làm việc sẽ tự giác nâng cao hiệu quả công việc của mình để đạt được KPI do công ty đề ra.

Ở VFT, hiện tại đang áp dụng theo hệ thống KPI đang chia ra 2 loại:

  • KPI theo mục tiêu chiến lược. Các mục tiêu theo dạng này thì thường profit, market share.. những mục tiêu này trực tiếp tác động tới sự sống còn của công ty. Ví dụ, KPI chiến lược là phải đạt doanh số 15 tỷ/tháng hoặc là 180 tỷ/năm, khi không đạt được mục tiêu đó thì công ty sẽ bị ảnh hưởng, cổ đông sẽ rút vốn…
  • Kpi theo các mục tiêu chiến thuật. Những chiến thuật này là những hoạt động nhỏ hơn với mục địch là giúp công ty đạt được những mục tiêu chiến lược. Ví dụ, Social KPI của nhân viên Marketing là tháng 6 cần đạt 100.000 engagements, số engagement này dù có đạt được cũng không đảm bảo công ty đạt được doanh số. Nhưng số KPI này thể hiện tính đo lường sự phát triển và hiệu quả của những chiến thuật đang thực thi và đồng thời các chỉ số KPI này có quan hệ trực tiếp tới việc đạt mục tiêu chiến lược ra sao. Ví dụ nhiều engagements => nhiều tương tác=> nhiều người tìm hiểu dịch vụ => tăng khả năng bán hàng => tăng doanh thu.

Các cấp quản lý ca như giám đốc, trưởng phòng là người sẽ bị ép KPI chiến lược và những người này phải tạo ra các KPI chiến thuật cho nhân viên của mình để có thể dạt được KPI chiến lược mà họ phải chịu trước Hội đồng Quản trị.